Hopp til hovedinnhold

Vandreutstilling

Geometri

Trinn/alder

 • 1-4 trinn (Barneskole)
 • ​8.-10. trinn (Ungdomsskole)


Varighet

Mulig å låne utstillingen i 4 uker 

Pris og frakt

Vandreutstillingen er gratis. Den aktuelle barnehagen eller skolen, som skal motta en vandreutstilling, sørger selv for frakt. Kontakt museet for hentested og tidspunkt:  

Trondheim kunstmuseum  
v/Formidlingsavdelingen  
Bispegata 7b  
7013 Trondheim  

Våre omgivelser er fylt med forskjellige former: to- og tredimensjonale, geometriske og organiske. Hensikten med Geometri er å gi elevene et positivt forhold til matematikk og geometri gjennom en kreativ og konkret tilnærming. Med utstillingen følger fem kunstverk fra kunstnerne Annika Borg, Espen Gangvik og Tomasz Ozdowskis, materialer, oppgaver og lærerveiledning. Sammen med deres kunstverk kan elevene utforske de geometriske formene som omgir oss, og som vi også er avhengige av i hverdagen.  

Trykk på hver kategori for å lese mer. Fremdeles noe du lurer på? Ta kontakt på: tkm.formidling@mist.no

Fagområde 1.-4. trinn

 • Kunst og håndverk, 
 • Matematikk  
 • Naturfag  
 • Norsk 

Læringsmål 1.-4. trinn

Kunst og håndverk  

 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer 
 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid  
 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast  
 • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling  

4.trinn 

 • tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk 
 • tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning 

7. trinn  

 • tegne form, flate og rom ved hjelp av virkemidler som kontraster, skygge, proporsjoner og perspektiv 

Matematikk 

 • ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, samanlikne dei og reflektere over om dei kan ordnast på fleire måtar 
 • utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane 
 • kjenne att og beskrive repeterande einingar i mønster og lage eigne mønster 
 • utforske, teikne og beskrive geometriske figurar frå sitt eige nærmiljø og argumentere for måtar å sortere dei på etter eigenskapar 
 • måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata 

3.trinn 

 • bruke ulike måleiningar for lengd og masse i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining 

4.trinn 

 • utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne 
 • bruke ikkje-standardiserte måleiningar for areal og volum i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining
 • utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel 

6.trinn 

 • beskrive eigenskapar ved og minimumsdefinisjonar av to- og tredimensjonale figurar og forklare kva for eigenskapar figurane har felles, og kva for eigenskapar som skil dei frå kvarandre 
 • måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen 
 • utforske mål for areal og volum i praktiske situasjonar og representere dei på ulike måtar 
 • bruke ulike strategiar for å rekne ut areal og omkrins og utforske samanhengar mellom desse 

Naturfag  

 • undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer 
 • utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaper 

Norsk  

lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler  

beskrive og fortelle muntlig og skriftlig  

Fagområde 8.-10. trinn

 • Kunst og håndverk,  
 • Matematikk   

Læringsmål 8.-10. trinn

Kunst og håndverk  

10.trinn  

 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer   
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 
 • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy 
 • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 
 • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 

Matematikk  

8. trinn 

 •  beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk 

9. trinn 

 • beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster
 • utforske og argumentere for korleis det å endre føresetnader i geometriske problemstillingar påverkar løysingar 
 • utforske og argumentere for formlar for areal og volum av tredimensjonale figurar 

 Norsk   

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler   
 • beskrive og fortelle muntlig og skriftlig   

Læreren/pedagogens rolle

Som lærer og/eller pedagog har du en viktig rolle i at understøtte barna i aktivitetene og passer på kunsten dere låner med vandreutstillingen. Der følger instruks for håndtering av kunst med lærerveiledningen.  

Utlånsregler

Med vandreutstillinger skal dere komme tett på verkene! Alle skulpturene til Øystein Viem er laget med tanke på at barna kan ta på dem, men der er fortsatt noen regler en skal vær oppmerksom på. 

 • Man skal vaske hendene sine godt med såpe og vann 

 • Man får ikke gå rundt med skulpturerne. 

 • Man får ikke spise eller drikke i nærheten av skulpturene.  

Mer informasjon om dette følger med lærerveiledning. 

 • 1/2
 • 2/2
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1