Hopp til hovedinnhold

Vandreutstilling

Identitet

Trinn/alder

 • ​8.-10. trinn (Ungdomsskole)
 • 1.-3. trinn (VGS)


Varighet

Mulig å låne utstillingen i 4 uker 

Pris og frakt

Vandreutstillingen er gratis. Den aktuelle barnehagen eller skolen, som skal motta en vandreutstilling, sørger selv for frakt. Kontakt museet for hentested og tidspunkt:  

Trondheim kunstmuseum  
v/Formidlingsavdelingen  
Bispegata 7b  
7013 Trondheim  

Hvordan viser vi identiteten vår gjennom bilder vi tar av oss selv og av interiør? I bildene til fotograf Rune Johansen finner vi en virkelighet og et bilde av Norge som på mange måter er fjernt fra den samtid vi ferdes i til vanlig. Bildene er i kontrast til de mange «hjemme oss» bildene på Instagram, i blogger, på tv, og i glansede magasiner.  

Det følger med tre bilder tatt av Runde Johansen i denne vandreutstilling samt lærerveiledning med oppgaver, inspirasjon og hjelp til montering.  

Trykk på hver kategori for å lese mer. Fremdeles noe du lurer på? Ta kontakt på: tkm.formidling@mist.no

Fagområde 8.-10. trinn

 • Norsk 
 • Norsk fordypning 
 • Samfunnsfag 
 • Samfunnsfag samisk 
 • Kunst og Håndverk 
 • Kulturarv (valgfag) 
 • Medier og kommunikasjon (valgfag) 
 • Demokrati i praksis (valgfag) 

  Læringsmål 8.-10. trinn

  KRLE  

  • utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag 
  • bruke og drøfte fagbegreper om religioner og livssyn 
  • utforske og presentere hvordan elementer fra kristendom og andre religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur 
  • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn 
  • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon ​
  • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, urfolks rettigheter, bærekraft og fattigdom 
  • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning 
  • utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål 
  • utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt 

  Kunst og håndverk  

  10.trinn 

  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter 
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 
  • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 
  • reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 
  • fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat 

  Norsk  

  10.trinn 
  •  utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon 
  • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 
  •  informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium 
  •  uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 
  • lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer 
  • sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk kontekst og egen samtid 
  • utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon 
  • utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter 

  Norsk fordypning  

   10.trinn 

  •  formulere og fordype seg i problemstillinger som omhandler språk eller tekst, og presentere resultatet av arbeidet ved å bruke ulike uttrykksformer 
  • reflektere over likheter og forskjeller i normer, kultur og verdier i den virtuelle og den virkelige verden 

  Samfunnsfag 

  10. trinn 

  •  drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk 
  • samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag 
  • vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet 
  • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald 
  • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar 
  • utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett 
  • utforske ulike plattformer for digital samhandling og  reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten 
  Samfunnsfag samisk  
  10. trinn 
  •  reflektere over likheter og ulikheter i identiteter, levesett og kulturuttrykk i og utenfor Sápmi/Sábme/Saepmie og drøfte muligheter og utfordringer ved mangfold 
  Medier og kommunikasjon  
  •  bruke ulike virkemidler i utforming av innhold og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper i ulike mediekanaler 
  • reflektere over hvordan individet og samfunnet påvirkes av kommunikasjon gjennom ulike medier 
  • vise digital dømmekraft og følge regler for ytringsfrihet og personvern i egen medieproduksjon 
  Kulturarv  
  • utforske og formidle korleis materiell og immateriell kulturarv utviklar seg i samspel med, og er ein del av, eit moderne, mangfaldig samfunn 
  • beskrive korleis kulturarv kan vere ein identitetsmarkør, og reflektere over korleis dette kan komme til uttrykk i ulike grupper i samfunnet 
  Demokrati i praksis  
  • reflektere over hva som binder et demokratisk samfunn sammen 
  •  bruke ulike påvirkningskanaler for å nå ut til en bestemt målgruppe og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til påvirkning 

  Fagområde 1.-3. trinn (VGS)

  • Bilde 
  • Foto og grafikk 
  • Grafisk design 
  • Historie 
  • Historie og filosofi 
  • Kommunikasjon og kultur 
  • Kunst og skapande arbeid 
  • Kunst og visuelle verkemiddel 
  • Mediesamfunnet 
  • Norsk 
  • Religion og etikk 
  • Samfunnsgeografi 
  • Sosialkunnskap 
  • Sosiologi og sosialantropologi 

  Læringsmål 1.-3. trinn (VGS)

  Bilde  

  • utforske tidligere og samtidige billeduttrykk og bruke disse som inspirasjonskilde for egne medieprodukter 
  • analysere innholdet i ulike billeduttrykk og drøfte hvordan billedframstillinger påvirker meninger og holdninger 
  • reflektere over og vurdere billedproduksjoner ved bruk av fagspråk 
  • anvende kreative teknikker for å utvikle et idémangfold 

   Foto og grafikk  

  • utforske ulike stilretningar og etniske kulturuttrykk, og bruke dette som inspirasjon for eige arbeid
  • utforske korleis ulike kamerainnstillingar påverkar estetikken, og nytte dei som verkemiddel i visuell historieforteljing 
  • presentere og montere eigne og andre sine arbeid i fysiske og digitale utstillingsrom 
  • utforske ulike biletsjangrar og bruke erfaringa til å kommunisere stemning, bodskap og meining 
  • analysere komposisjon, skrift og layout i visuelle ytringar, og bruke dette i planlegging og utvikling av eige arbeid 

  Foto og grafikk 2  

  • utforske visuelle verkemiddel i arbeid med foto og grafiske uttrykk og reflektere over korleis verkemiddel er brukte 
  • analysere arbeid frå ulike biletsjangrar, stilretningar og etniske grupper, og bruke element frå dette i eige arbeid 

   Grafisk design  

  • Utforske tidlegare og samtidige visuelle uttrykk og anvende desse i eigne grafiske medieprodukt 

  Historie 

  Vg2 studieforberedende 

  • Utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter hat hatt betydning for mennesker i Norge og verden  

  Vg3 studieforberedende  

  • Sammenligne ulike framstillinger av hendelse og reflektere over at historiske framstillinger pregers av ophavspersonens ståsted og kontekst  

  Historie og filosofi  

  • utforske etisk og eksistensiell tenkning om autonomi, frihet, ansvar og det gode liv, og reflektere over hvordan mennesker forholder seg til og blir preget av disse verdiene 
  • Gjøre Rede for og vurdere hvordan fortellinger er med på å skape mening og forklare hvem vi er eller ønsker å være 

  Kommunikasjon og kultur  

  • beskrive og bruke teorier om kultur, tegn, språk, argumentasjon og kommunikasjon 

  Kommunikasjon og kultur 2 

  • gjøre rede for og bruke teorier om diskurs, sjanger, estetikk, retorikk og litteratur 
  • utforske og analysere hvordan kulturelle normer og verdier uttrykkes gjennom kommunikasjon 

  kommunikasjon og kultur 3  

  • analysere forholdet mellom kommunikasjon og makt i lokale og globale sammenhenger 

  Kunst og skapande arbeid  

  • drøfte korleis kunst kan kommunisere kjensler, tankar og verdiar, og utforske dette i eige uttrykk 
  • drøfte korleis kunst kan kommunisere kjensler, tankar og verdias, og utforske dette i eige uttrykk 
  • analysere og presentere ulike samfunnskritiske kunstuttrykk og bruke dei som referanse i drøftingar om kunsten si rolle i samfunnet 

  Kunst og visuelle verkemiddel  

  • utvikle idéar ved å bruke skapande og utforskande metodar 
  • vurdere og skildre eit mangfald av samfunnsaktuelle tema og kunstuttrykk 
  • analysere innhald, kontekst og uttrykk i kunst, medium og visuelle uttrykk, og presentere og formidle eigne og andre sitt arbeid 
  • reflektere over og vurdere estetiske og etiske problemstillingar knytte til visuelle uttrykk, og følgje reglar for publisering og opphavsrett 

  Mediesamfunnet  

  • Utforske og vurdere ny medieteknologi og aktuelle publiseringskanaler og kommunikasjonsformer 
  • drøfte grunnleggende problemstillinger knyttet til demokrati og ytringsfrihet og representasjon i mediene

  Norsk  

  • Utforske og reflektere over hvordan tekster fra romantikken og nasjonalromantikken framstiller menneske, natur og samfunn, og sammenligne med tekster fra nyere tid. 

  Religion og etikk  

  • gjøre rede for og drøfte aktuelle eksempler på samspillet mellom religion, livssyn og politikk
  • identifisere og drøfte etiske problemstillinger i tilknytning til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og identitet 
  • Utforske og reflektere over eksistensielle spørsmål og svar 
  • diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering 

  Samfunnsgeografi  

  • reflektere over hva sted og stedsidentitet er, og hvordan disse kan endre seg over tid

  Sosialkunnskap  

  • Utforske ulike perspektiver på kjønn og identitet og reflekter over holdninger til egen og andres identitet 
  • Utforske sammenhenger mellom velferdsforskjeller og sosiale problemer og drøfte konsekvenser for individ og samfunn 
  • drøfte årsaker til sosial ulikhet, marginalisering og utenforskap og vurdere konsekvenser for individ og samfunn

  Sosiologi og sosialantropologi  

  • drøfte ulike oppfatninger av begrepet kultur, og sammenligne kulturfenomener innad i og mellom kulturer 
  • analysere hvordan kulturer er stabile og i endring, og drøfte utfordringer og muligheter som følger av kulturelt mangfold  
  • drøfte hvordan medier, kommunikasjon og samhandling endrer seg i takt med utvikling av ny teknologi 
  • reflektere over årsaker til marginalisering i samfunnet og utforske og vurdere tiltak som kan motvirke utenforskap og fremme inkludering 
  • bruke teorier om lagdeling og klasser for å drøfte sosial ulikhet 

  Læreren/pedagogens rolle

  Som lærer og/eller pedagog har du en viktig rolle i at understøtte barna i aktivitetene og passer på kunsten dere låner med vandreutstillingen. Der følger instruks for håndtering av kunst med lærerveiledningen.  

  Utlånsregler

  Med vandreutstillinger skal dere komme tett på verkene! Alle skulpturene til Øystein Viem er laget med tanke på at barna kan ta på dem, men der er fortsatt noen regler en skal vær oppmerksom på. 

  • Man skal vaske hendene sine godt med såpe og vann 

  • Man får ikke gå rundt med skulpturerne. 

  • Man får ikke spise eller drikke i nærheten av skulpturene.  

  Mer informasjon om dette følger med lærerveiledning. 

  • 1/1
  Museum24:Portal - 2024.06.11
  Grunnstilsett-versjon: 1