Hopp til hovedinnhold

Omvisning og verksted

Hva er samtidskunst?

Trinn/alder

8.-10. trinn (Ungdomsskole)
1.-3. trinn (VGS)

Antall

Maks 25 + lærere. Om det er flere elever i klassen, avtal med museum ved bestilling. 

Varighet

1,5 time

Tidspunkt

Vi tar imot bestilte grupper, mandag til fredag, på omvisning og verksted i museets hovedbygning ved Nidarosdomen og i TKM Gråmølna på Solsiden. Vi tilbyr også åpne omvisninger til annonserte tider. 

Pris

Alle formidlingstilbud er gratis til barnehage og skole/utdanningsinstitusjon i Trondheim kommune. 

Institusjoner utenfor Trondheim er prisen 1000 kr + 50 pr. pers med verksted. 

Hva er egentlig samtidskunst? Og hvordan har den blitt som den er? Felles for samtidskunsten er at den ofte stiller åpne spørsmål og ønsker at vi skal tenke og engasjere oss rundt den. Vi ser på verk som er humoristiske, politiske, feministiske, samfunnskritiske med mer. Hva betyr konseptkunst, hva er en installasjon og hva er forskjellen på moderne kunst og samtidskunst? Kan samtidskunsten få oss til å se verden på en ny måte? I denne dialogbaserte omvisning tenker vi høyt å reflektere sammen med elevene om samtidskunst. 

Trykk på hver kategori for å lese mer. Fremdeles noe du lurer på? Ta kontakt på: tkm.formidling@mist.no

Fagområde 8.-10. trinn

 • KRLE 
 • Kunst og håndverk 
 • Norsk 
 • Samfunnsfag 
 • Kulturarv 
 • Ideer og praktisk forskning  

  Læringsmål 8.-10. trinn

  KRLE  

  • utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål 
  • utforske andres perspektiv og håndtere uenighet og meningsbrytning 
  • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn 
  • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon 
  • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom 

  Kunst og håndverk  

  • utforske muligheter innenfor håndverksteknikker og egnet teknologi ved å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer. 
  • vurdere materialers holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk, og bruke ulike verktøy og materialer på en hensiktsmessig og miljøbevisst måte 
  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter 
  • visualisere form ved hjelp av   frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy 
  • analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid 
  • undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid 

  Norsk  

  • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 
  • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium 
  • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter   

  Samfunnsfag 

  •  drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk 
  • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
  • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald 
  • reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar  
  • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine 
  • Kulturarv  
  • drøfte korleis ein ved å bruke, formidle og vidareutvikle kulturarv på ein berekraftig måte kan ta vare på han for framtida 
  • utforske og formidle korleis materiell og immateriell kulturarv utviklar seg i samspel med, og er ein del av, eit moderne, mangfaldig samfunn 
  • beskrive korleis kulturarv kan vere ein identitetsmarkør, og reflektere over korleis dette kan komme til uttrykk i ulike grupper i samfunnet 

  Ideer og praktisk forskning 

  • utforske og drøfte egne og andres ideer og problemstillinger, og formulere spørsmål og hypoteser som grunnlag for videre undersøkelser 

  Fagområde 1.-3. (VGS)

  • Bilde 
  • Foto og grafikk 
  • Historie 
  • Historie og filosofi 
  • Kommunikasjon og kultur 
  • Kunst og skapande arbeid 
  • Kunst og visuelle verkemiddel 
  • Samfunnskunnskap 
  • Sosialkunnskap 
  • Sosiologi og sosialantropologi 

  Læringsmål 1.-3. trinn (VGS)

  Bilde
  • utforske tidligere og samtidige billeduttrykk og bruke disse som inspirasjonskilde for egne medieprodukter 
  • analysere innholdet i ulike billeduttrykk og drøfte hvordan billedframstillinger påvirker meninger og holdninger 
  • reflektere over og vurdere billedproduksjoner ved bruk av fagspråk 

  Foto og grafikk  

  Foto og grafikk 1 

  •  utforske ulike stilretningar og etniske kulturuttrykk, og bruke dette som inspirasjon for eige arbeid 
  • utforske ulike biletsjangrar og bruke erfaringa til å kommunisere stemning, bodskap og meining 

  Foto og grafikk 2 

  •  analysere arbeid frå ulike biletsjangrar, stilretningar og etniske grupper, og bruke element frå dette i eige arbeid 
  • drøfte bruk av komposisjon, skrift og layout i visuelle ytringar og kommunisere stemning, ulike bodskapar og meining ved hjelp av ulike verkemiddel 

  Historie  

  •   utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden 

  Vg3 studieforberedende  

  • reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden 

  • reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken 
  • drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og  vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull 

  Historie og filosofi 
  Historie og filosofi 1 
  •  gjøre rede for og vurdere hvordan fortellinger er med på å skape mening og forklare hvem vi er eller ønsker å være 
  • drøfte hvordan ulike historiesyn kan prege vår forståelse og fortolkning av fortiden og nåtiden 

  Historie og filosofi 2  

  • gjøre rede for hvordan historiebevissthet formes og endres ved å vise hvordan vår samtidsforståelse preger våre fortolkninger av fortiden og hvordan våre fortolkninger av fortiden er preget av vår forståelse av oss selv 
  Kommunikasjon og kultur 
  Kommunikasjon og kultur 1 

  • sammenligne hvordan ulike kulturer uttrykker normer, verdier og tradisjoner 

  Kommunikasjon og kultur 2 

  •  gjøre rede for og bruke teorier om diskurs, sjanger, estetikk, retorikk og litteratur 

  Kommunikasjon og kultur 3  

  • analysere og reflektere over kulturuttrykks rolle i identitetsdannelse 

  Kunst og skapande arbeid    

  Analysere og presentere ulike samfunnskritiske kunstuttrykk og bruke dei som referanse i drøftingar om kunsten si rolle i samfunnet 

  utforske og reflektere over arbeidet til ulike sentrale kunstnarar og bruke inspirasjon frå dette i eige arbeid 

  Kunst og visuelle verkemiddel  

   Kunst og visuelle verkemiddel 1 

  • vurdere og skildre eit mangfald av samfunnsaktuelle tema og kunstuttrykk 

  Kunst og visuelle verkemiddel 2 

  • kjenne til grunnleggjande kommunikasjonsteori og gjere greie for samanheng mellom avsendar, bodskap og betraktar 

  Kunst og visuelle verkemiddel 3 

  • analysere innhald, kontekst og uttrykk i kunst, medium og visuelle uttrykk, og presentere og formidle eigne og andre sitt arbeid 

  Samfunnskunnskap   

  • reflektere over utfordringar i samband med grensesetjing og drøfte ulike verdiar, normer og lover som gjeld kjønn, seksualitet og kropp 
  • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og  

  • drøfte grensene for ytringsfridommen 

  Sosialkunnskap   

  • utforske ulike perspektiver på kjønn og identitet og reflektere over holdninger til egen og andres identitet 
  • utforsk sammenhenger mellom velferdsforskjeller og sosiale problemer og drøfte konsekvenser for individ og samfunn 

  Sosiologi og sosialantropologi  

  • drøfte ulike oppfatninger av begrepet kultur, og  
  • sammenligne kulturfenomener innad i og mellom kulturer 
  • analysere hvordan kulturer er stabile og i endring, og drøfte utfordringer og muligheter som følger av kulturelt mangfold 

  Læreren/pedagogens rolle

  Som lærer og/eller pedagog har du en viktig rolle i at understøtte barna i aktivitetene på linje med museet og museumspedagogene. Det er en stor hjelp at du som lærer eller pedagog er oppmerksom på alle barna i gruppen, og hjelper med at huske hva man kan og ikke kan på et kunstmuseum.  

  Vi arbeider dialogbasert og med verkstedsøvelser, der skal fremme flerstemmighet, inklusjon og mangfold. Derfor er det viktig at vite at der ikke er rett og feil, men mange forskjellige uttrykk, inntrykk og meninger i kunst. Både den vi ser på i utstillinger og den vi skaper i verkstedet.  

  Museumsregler

  På Trondheim kunstmuseum skal vi komme tett på utstillinger og verkene. Vi ønsker at skape et rom for dialog, engasjement og fordypelse for alle.  For at gi plass til alle gjester både nå og i fremtiden, skal vi ta vare på kunsten og hverandre. Derfor er det noe få men viktige regler:  

  • Man får ikke røre  

  • Man får ikke rope 

  • Man får ikke springe 

  • Man får ikke ta med mat og drikke i utstillingene 

  Nyttig informasjon ved besøk på museet

  • Ved ankomst vil du bli mottatt av en museumspedagog på museet ved hovedinngangen. 

  • Det er garderobe/oppbevaring til klær og sekker  

  • Etter avtale er det anledning til å ha med matpakke og spise på museet før eller etter besøket. Vi skal bruke all vår tid til å se på kunst og arbeide i verksted, så det blir ikke tid til matpause underveis. 

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

  Hvordan finner jeg frem?

  Trondheim Kunstmuseum har to avdelinger: Museets hovedbygning ved Nidarosdomen og TKM Gråmølna, nær Solsiden.  

  Museets hovedbygning:  

  Adresse: Bispegata 7b, 7013 Trondheim.  

  Bilparkering: Museets hovedbygning ligger i Midtbyen med nærmeste gateparkering i Bispegata eller Munkegata. Nærmeste parkeringshus er Torget P-hus som ligger i tilknytning kjøpesenteret Trondheim Torg, med innkjørsel fra Tinghusplassen. 

  Bussreisende: nærmeste bussholdeplass er Nidarosdomen. For busstider se AtB sine hjemmesider

  TKM Gråmølna: 

  Adresse: Trenerys gate, 9 7042 Trondheim 

  Bilparkering: TKM Gråmølna ligger vis à vis Solsiden P-hus tilknyttet Solsiden kjøpesenter, med innkjørsel fra Trenerys gate. 

  Bussreisende: nærmeste bussholdeplass er Solsiden. For busstider se AtB sine hjemmesider

  Tilgjengelighet

  Utstillingene er tilgjengelig via heis. Inngang for gjester med rullestol, rullator eller barnevogn er på sørsiden av bygget (mot Nidarosdomen). Om døren er stengt ta kontakt med resepsjonen eller museumspedagog. Vestsiden av bygget (mot restauranten Bifrons) kan også brukes. En ringeklokke tilkaller våre ansatte som gledelig vil assistere i bruken av den originale heisen fra 1930-tallet.   

  Museum24:Portal - 2024.06.11
  Grunnstilsett-versjon: 1