Hopp til hovedinnhold

Vandreutstilling

Vi - du og jeg

Trinn/alder

3-6 år (Barnehage)
1.-7. trinn (Skole)

Varighet

Mulig å låne utstillingen i 4 uker 

Pris og frakt

Vandreutstillingen er gratis. Den aktuelle barnehagen eller skolen, som skal motta en vandreutstilling, sørger selv for frakt. Kontakt museet for hentested og tidspunkt:  

Trondheim kunstmuseum  
v/Formidlingsavdelingen  
Bispegata 7b  
7013 Trondheim  

Kunstneren Øystein Viem har laget en utstilling som kan betraktes både med øyne og hender. Her kan barna bli kjent med materialet tre gjennom å observere skulpturene, mens de samtidig får hver sin trebit og et stykke sandpapir. Hva skjer med overflaten? Hva kan man bruke tre til, og hvordan brukte man det før i tiden? Hvilke tresorter kjenner vi til, og hvordan oppfører de ulike sortene seg? Hva er form og hvordan kan vi forme?

Med utstillingen følger tre skulpturer, og en lærerveiledning med tips, spørsmål og oppgaver.  

Trykk på hver kategori for å lese mer. Fremdeles noe du lurer på? Ta kontakt på: tkm.formidling@mist.no

Fagområde barnehage

 •  Kunst, kultur og kreativitet 
 • Kommunikasjon, språk og tekst 
 • Antall, rom og form 
 • Kropp, bevegelse, mat og helse 
 • Nærmiljø og samfunn 

Læringsmål barnehage

I rammeplanen for barnehager finner vi mål som ønsker å gi barna muligheten til å oppleve kunst og kultur og til å uttrykke seg estetisk. Gjennom rike erfaringer med kunst kultur og estetikk skal barna få et mangfold av muligheter for sansning, opplevelse, eksperimentering, skapene virksomhet, tenkning og kommunikasjon.

Kunst, kultur og kreativitet
 • har tilgang til ting, rom og materialer som støtter opp om deres lekende og estetiske uttrykksformer
 • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
 • bearbeider inntrykk og følelser i møte med kunst, kultur og estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne
 • møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre
 • bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk

Kommunikasjon, sprak og tekst

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
 • møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer  
 • opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale
 • utforsker og gjør seg erfaringer med ulike skriftspråksuttrykk, som lekeskrift, tegning og bokstaver, gjennom lese- og skriveaktiviteter.
Antal, rom og form
 • bruker kroppen og sansene for å utvikle romforståelse
 • erfarer størrelser i sine omgivelser og sammenligner disse 
Kropp, bevegelse, mat og helse
 • opplever å vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer
Nærmiljø og samfunn
 • utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt
 • får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen  

Fagområde skole

 • Kunst og håndverk 
 • Bevegelse 
 • Norsk 
 • Samfunnsfag 
 • KRL 

Læringsmål skole

Kunst og håndverk  

 • bruke håndverksteknikker og håndverktøy i utforming av tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og trygg måte 
 • undersøke egenskaper ved materialer og dele sanseerfaringer  
 • utforske ulike visuelle uttrykk og bygge videre på andres ideer i eget skapende arbeid  
 • eksperimentere med form, farge, rytme og kontrast  
 • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling  

4.trinn 

 • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter  

7. trinn  

 • Utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider  

Bevegelse  

 • Utforske rytme, rom og bevegelse, og bruke ekspressivitet med presisjon i samhandling med andre  

Norsk  

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler  
 • beskrive og fortelle muntlig og skriftlig  

4.trinn 

 • kombinere ulike uttrykksformer i sammensatte tekster   
 • utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk 

7.trinn 

utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage egne sammensatte tekster  

Samfunnsfag   

 • samtale om vennskap, tilhørighet og hva som påvirker relasjoner  
 • samtale om følelser, kropp, kjønn og seksualitet og hvordan egne og andres grenser kan uttrykkes og respekteres  

7. trinn 

 • reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk, og egne og andres grenser knyttet til følelser, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte hva man kan gjøre om grenser blir brutt  

KRLE 

 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer  

7. trinn 

 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring 
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer 

Læreren/pedagogens rolle

Som lærer og/eller pedagog har du en viktig rolle i at understøtte barna i aktivitetene og passer på kunsten dere låner med vandreutstillingen. Der følger instruks for håndtering av kunst med lærerveiledningen.  

Utlånsregler

Med vandreutstillinger skal dere komme tett på verkene! Alle skulpturene til Øystein Viem er laget med tanke på at barna kan ta på dem, men der er fortsatt noen regler en skal vær oppmerksom på. 

 • Man skal vaske hendene sine godt med såpe og vann 

 • Man får ikke gå rundt med skulpturerne. 

 • Man får ikke spise eller drikke i nærheten av skulpturene.  

Mer informasjon om dette følger med lærerveiledning. 

 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
 • 5/5
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1