<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=797583897089809&ev=PageView&noscript=1" />

I samlingen: Høydepunkter

  • Hans Gude, Brenning, 1893.
    Hans Gude, Brenning, 1893.

Det som i første rekke skiller et kunstmuseum fra andre visningssteder for kunst, er samlingene. Trondheim kunstmuseums samling består av om lag 5000 kunstverk og er museets fundament. Den kan fortelle mye av institusjonens historikk og speiler den til enhver tid gjeldende innsamlingspolitikk. Hva man anser som samlingens høydepunkter avhenger av hvilket blikk man har. Utvalget i denne utstillingen søker å vise et tverrsnitt av hva samlingen inneholder og presenterer både kunsthistoriske kanoner og gamle publikumsfavoritter.

Fra det første innkjøpet i 1867, som var Adolph Tidemands Norsk Juleskik fra 1846, har institusjonen samlet kunst i nærmere 150 år. Kunstsamlingen har hovedtyngden på norsk billedkunst fra 1800-tallet og frem til i dag, men består også en betydelig samling internasjonal kunst med vekt på danske verk fra 1900-tallet samt en stor samling nyere internasjonal grafikk. Regionens egen kunst er godt representert i samlingen.

I tillegg til institusjonens egne innkjøp og donasjoner fra kunstnere samt tidligere tildelinger fra Kulturrådet, har gaver fra private samlere vært med på å bygge samlingens karakter.  Gaver og donasjoner har vært og er fremdeles en viktig del av tilveksten til museets samling. Den eldste delen av samlingen er i all hovedsak bygd opp med private midler, enten som gaver eller pengebeløp øremerket innkjøp. Det lokale engasjementet gir institusjonen et særpreg og en lokal forankring. Institusjonen har betydd mye for kunstmiljøet i Trondheim og den har bidratt til å gi byen kulturell selvbevissthet og identitet. Gjennom generasjoner har utstillingene, både de samlingsbaserte og de temporære, som vises her tilgjengeliggjort kunstneriske strømninger i så vel Norge som internasjonalt, og i forbindelse med mange av disse utstillingene er det foretatt viktige innkjøp til samlingen.

Museets historie som kunstinstitusjon går tilbake til 1845, da Trondhjems Kunstforening ble stiftet. Foreningen hadde ingen fast lokalitet, men i 1930 sto dette bygget i Bispegata ferdig. Siden da har institusjonen hatt fast tilhold her med utstillinger over to etasjer og med magasiner i kjelleren. Da Trondheim kunstmuseum ble opprettet i 1997, ble bygningen samt den betydelige kunstsamlingen overført til museet som en gave fra Trondhjems Kunstforening. Med museumsstatus og offentlig bevilgning har institusjonens samfunnsoppdrag blitt noe endret, men formålsparagrafen i de gamle vedtektene består; museet skal skape interesse for og økt kunnskap om billedkunst og andre visuelle uttrykksformer. Dette søkes oppnådd ved ervervelse, bevaring, forskning og formidling.

Se også:

Utstillinger ved TKM Bispegata: